కత్తి మహేష్ పై నగర బహిష్కరణ వేటు, అనుమతి లేకుండా నగరంలో ప్రవేశించవద్దని ఆదేశాలు

Watch కత్తి మహేష్ పై నగర బహిష్కరణ వేటు, అనుమతి లేకుండా నగరంలో ప్రవేశించవద్దని ఆదేశాలు