కిడారి చివరి సారిగా మావోలతో ఏం మాట్లాడాడు ..? ఎలా ప్రాధేయపడ్డాడు ?

Watch కిడారి చివరి సారిగా మావోలతో ఏం మాట్లాడాడు ..? ఎలా ప్రాధేయపడ్డాడు ?