నాకు పిల్లలు లేరు, తెలంగాణ ప్రజలే నా పిల్లలు | I Had Never Seen CM Like KCR Says Uttam Kumar Reddy

Watch నాకు పిల్లలు లేరు, తెలంగాణ ప్రజలే నా పిల్లలు | I Had Never Seen CM Like KCR Says Uttam Kumar Reddy

https://www.youtube.com/watch?v=6jTE65t-Vwk