ప్రగతి నివేదన సభా ప్రాంగణంలో కుప్ప కూలిన కేసీఆర్ భారీ కటౌట్ | Pragathi Nivedana Sabha

ప్రగతి నివేదన సభా ప్రాంగణంలో కుప్ప కూలిన కేసీఆర్ భారీ కటౌట్ | Pragathi Nivedana Sabha