ముఖ్యమంత్రిగారిని YCP నాయకులు అసహ్యంగా తిడితే వాళ్ళని పార్టీలో చేర్చుకుని మంత్రి పదవులు ఇచ్చారు

ముఖ్యమంత్రిగారిని YCP నాయకులు అసహ్యంగా తిడితే వాళ్ళని పార్టీలో చేర్చుకుని మంత్రి పదవులు ఇచ్చారు