వైఎస్‌ జగన్‌ పాదయాత్రలో ఊహించని దృశ్యం | ప్రసంగాన్ని ఆపి అంబులెన్సు కు దారి ఇచ్చిన అధినేత

Watch వైఎస్‌ జగన్‌ పాదయాత్రలో ఊహించని దృశ్యం | ప్రసంగాన్ని ఆపి అంబులెన్సు కు దారి ఇచ్చిన అధినేత