స్వామి పరిపూర్ణానంద పై నగర బహిష్కరణ వేటు, ఆరు నెలలపాటు నగరంలో ప్రవేశించవద్దని ఆదేశాలు

Watch స్వామి పరిపూర్ణానంద పై నగర బహిష్కరణ వేటు, ఆరు నెలలపాటు నగరంలో ప్రవేశించవద్దని ఆదేశాలు