CM KCR Speech at Rythu Samanvaya Samithi Sadassu in Karimnagar

Watch CM KCR Speech at Rythu Samanvaya Samithi Sadassu in Karimnagar